Bodarna

Skvaltkvarnarna nedanför Djurforsen

Saltkvarnarna nedanför Djurforsen

Strax nedanför Djurforsen rinner det en bäck ut i Västerdalälven – Kvarnbäcken. Längs denna bäck finns en skvaltkvarn, som förr användes till att mala säd till mjölproduktion. Där finns även en annan gammal byggnad, samt ruiner av andra byggnader. 
Läs mer om skvaltkvarnar här

Byggnaderna har restaurerats med bland annat plåttak, men invändigt håller de en gammal stil. De går att gå in i, vilket rekommenderas. Medtag ficklampa, för det är väldigt mörkt på insidan. Det är fascinerande att läsa de gamla namnen på väggarna, och titta på strecken som dragits på utsidan för att visa dåtida vattenstånd.

Högre upp i bäcken finns en ruin av en gammal byggnad. Vid strandkanten syns också spår av den gamla landsväg som gick här en gång i tiden.

Området i anslutning till bäcken och de gamla byggnaderna kallas för Kvarholn. Holen är i dag en del i grustaget. När byns vägar fick sina namn placerades Kvarholn närmast åkern som vetter mot Åkerängsta, men det finns inga historiska kopplingar mellan namn och plats. Området benämndes tidigare som Kvartutn. Så här skrev Erik Forslund om Kvarnholn:

”Kvarnholn är belägen strax nedom Djurforsen på dess östra sida. Holen har under 1900-talet, till stor del, exploaterats som byggmaterial (grus och sand). Namnet Kvarnholn tillkommet på grund av dess läge i omedelbar anslutning till några skvaltkvarnar nedom Djurforsen, där en bäck rinner ut i Västerdslälven. Och en damm funnits, som försett skvaltkvarnarna med nödigt vatten för drift.”

Speciellt för Kvarnbäcken är de slaggstenar som ligger här i. Mörkblå, ljusblå och gröna stenar vittnar om en verksamhet som pågick längre tillbaka än skvaltkvarnas tid; slaggstenar är rester av järnframställning. I området har bedrivits hyttverksamhet, där bergmalm hettades upp för att få fram järn till verktygstillverkning.

SOF8154

Området finns med i Fornsök, som är en databas tillhandahållen av Riksantikvarieämbetet. Hyttområdet bedöms vara från tidigast 1520, och framåt. Läs mer om fornlämningen här.

Fornsök är för övrigt en fantastisk tjänst. Testa själv genom att klicka här. Det finns flera fornfynd bara här i Bodarna, och en ansenlig bunt i byarna runt omkring.

”Under medeltiden övergick järnhanteringen från myr- och sjömalm till bergmalm. Framställningen av metaller fick då en industriell karaktär. För att utvinna metaller ur bergmalm anlades hyttor. Dessa var vattendrivna och därför finner vi lämningar efter hyttor intill mindre vattendrag. Kring en del hyttor växte byar upp medan andra hyttor blev bruksområden. Det finns även hyttplatser som efter nedläggningen avbefolkades och ödelades. I Dalarna finns det uppgifter om närmare 400 hyttplatser, främst i landskapets centrala och södra delar. Många av dem övergavs redan under 1600-talet.(—)”