Bodarna

Bodarna då och nu

Bodarna då och nu

Text: Erik Forslund
Foto: Okänd (svartvit) och Maria Skotte (färgbild)

Bodarne, Bodarna, ”Boan”-kärt barn har många namn.

Jag kom som fosterbarn till Gagnef efter 4 år som inhyst på barnhem. Jag var då 8 år gammal. Man talar om skilda världar, med all rätt. Vi håller oss till Boan som verdertaget infödingsnamn. Belägen söder om Västerdalälven och liknar mest en utbredd halvö med storälven gränsande i öster.

Året var 1931 i slutet av juli. Likheterna med dagens Boan är högst obetydliga. Man mötte ett småskaligt samhälle där självhushållning varit ledstjärna så långt det var möjligt. Bidragande härtill torde varit något som benämnes storskifte och tilldrog sig på 1830-talet. Man fördelade skogs- och jordbruksmark till fastigheter. Dessa fastigheter å sin sida styckades ytterligare vid arvsskifte då millimeterrättvisa skulle råda, till varje pris. Jordbruksmarken nyttjades av ett 20-tal småbönder.

morfar_ankomst

Erik Forslund (nummer två från vänster) kom till Bodarna som fosterbarn 1931. Bilden är tagen samma dag som han kom hit. Vilka de andra personerna på bilden är, är inte helt klart. Troligen syskon och farmor.

Häst utgjorde dåtidens traktor och mjölkproducenter var ett antal kor från cirka 3 till 8 stycken. Mjölkning skedde för hand då maskinell sådan ännu ej förekom. Självhushållning innebar hönsgård, potatisland, grönsaksland, fruktträdgård och även getter. Även lin odlades i viss omfattning där handdukar och prydnadsdukar vävdes under vintertid efter att linet behandlats för sitt ändamål.

Kontant betalning måste undvikas så långt som möjligt då detta var en bristvara. Hönsägg utgjorde bytesobjekt i speceriaffär vad livsmedel beträffade. Nutida teknikens underverk saknades. Ett fåtal telefoner stod till förfogande och utnyttjades mot en viss betalning hos innehavarna. Dessa betjänades via en bemannad växel. Det fanns ungefär lika många radioapparater i byn. Dessa lånades när det fanns några intressanta sändningar. Jag kan bara minnas en bil i byn på den tiden. Den fanns tillgänglig hos vägmästare Olof Norberg. Man kunde få tillstånd för att köra bil relativt enkelt. Man besökte fjärdingsmannen och löste ett, helt enkelt.

Befintliga vattendrag uttnyttjades ofta som kraftkälla. I början av 1900-talet fanns ett sågverk, ”Lönn-fars sågverk”, beläget ovanför järnvägen. Ån eller bäcken som nyttjades som kraftkälla mynnade ut strax nedanför Djurforsen. Den nyttjades också för drift av  skvaltkvarnar. Någon större omfattning av tillverkningsindustri kan ej sägas ha förekommit, dock förtjänas omnämnas att man tillverkade taktegel. Det tillverkades i början av 1900-talet. Det var så kallat cementtegel, vilket kanske ej var så lyckat då nedläggning följde efter en viss tid. Det var för tungt enligt dåtida expertis.

I dagsläget kan man ej undvika att jämföra med 1930-talet och vad som hänt. Självhushållning har i stort sett upphört och i dagsläget handlar det om industriell storskalig verksamhet. Den stora förloraren i detta är miljön. Vad du inte kan åstadkomma med motorfordon verkar förbli ogjort. Exempelvis höets bärgning för vinterbehov startades under ”lådigen”, tidig vår, genom röjning av älvsbackarna. Bråte som samlats under vintern brändes, varpå rätt tidpunkt inväntades i och för ”harksloge”, det viss säga lie och harv tidiga sommarmorgnar. Småhö bärgades för vinterbehov, till kornas förtjusning. Älvbankarna, öppna parkområden och ”gökotta” förekom ofta under tidiga sommarmorgnar.

Efter harkslogen vidtog den övriga höslåttern med häst och slåttermaskin, någon vecka efter midsommar. Ur miljösynpunkt går ju dessa två tidsperioder ej att jämföra. 1930-talets skadeverkningar var i det närmaste obefintliga. Nämnas bör att vattnet i älven och bäckar var fullt användbart för kaffekokning. Miljöförstöring i stor skala uppstod då toalettstolen flyttades in i bostaden och då vi människor i stor omfattning började flytta matordningen till lokaler utanför hemmen.

Morfarförklarar

En man med åsikter. Erik Forslund tyckte om att diskutera.
Han gick bort 25 juli 2010.